Share

2 thessalonians 2 tagalog

2 thessalonians 2 tagalog

Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya. … “We ourselves glory in you in the churches of God”: “We ourselves speak with pride, before the … 3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 1 Tesalonica × 1 Tesalonica 2 Study the Inner Meaning. “So much is this the case” (TCNT). Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon; He challenged the believers to become more mature in their faith by … Study the bible online using commentary on 2 Thessalonians 2 and more! 2 Thessalonians 2 King James Version (KJV). 1 Now, brethren, # Mark 13:26; (1 Thess. In part, this means sitting in the temple and declaring that he is God. 2 Tesalonica 3:10 - Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. Ask a Question. 2 Thessalonians 1 Greeting. 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 2 Thessalonians 3:4 - We have confidence in the Lord concerning you, that you are doing and will continue to do what we command. Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; In the book of 2 Thessalonians, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them. Colossians 1:5, note. Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? 17 2 Tesalonica × 2 Tesalonica 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 Sumainyo … 24:6; Mark 13:7 alarmed, either # [1 John 4:1] by a spirit or a # ver. Commentary on 2 Thessalonians 2:13-15 (Read 2 Thessalonians 2:13-15) When we hear of the apostacy of many, it is a great comfort and joy, that there is a remnant according to the election of grace, which does and shall persevere; especially we should rejoice, if we have reason to … 3 But the Lord is faithful, [] and He will strengthen and protect you [] from the evil one. 3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. English-Tagalog Bible. 1 Now we beseech you, brethren, a by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. on StudyLight.org 2:19 the coming of our Lord Jesus Christ and our # [Matt. Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 2 Thessalonians 2:1 - 15. Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya, 13 The parallelism [the clauses and words in 2 Thessalonians 1:3-4, standing parallel to one another] gives force.— καὶ πίστεως, and faith) Faith here denotes faithful constancy in confession of the truth. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . (translation: Tagalog… The majority of New Testament scholars hold 1 Thessalonians to be authentic, although a number of scholars in the mid-19th century contested its authenticity, most notably Clement Schrader and F.C. Multilingual Online Bible. 2 Thessalonians 2:1-4 New King James Version (NKJV) The Great Apostasy. Will there be a great apostasy / falling away during the end times? And we should pray in his name unto God, not only as his Father, but as our Father in and through him. 2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. Tagalog Sermons at Bible Study Materials Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog. Read 2 Thessalonians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Last Week's Top Questions . Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. Empowered by Satan, this figure will deceive unbelievers by showing signs and wonders. 3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa … The negative half consists of three members, as in 1 Thessalonians 2:3, but is more extended; these are distinguished by οὔτε, not οὐδέ as before, since they are more closely kindred. 2 Thessalonians chapter 2 KJV (King James Version) 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. 2 Mga Taga-Tesalonica 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong … Who is the man of lawlessness in 2 Thessalonians 2:1-12? Ang katamaran ay parang sakit na kapag hindi nasugpo, ay … 2 Thessalonians - TAGALOG. 16Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya, 3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa … 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; . -- This Bible is now Public Domain. 15; [1 Thess. 15; [1 Thess. 2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter —asserting that the day of the Lord has already come. The Christians in Thessalonica were still baby Christians when Paul wrote 2 Thessalonians. 2 Thessalonians 2 English Standard Version (ESV) The Man of Lawlessness. Modern biblical scholarship is divided on whether the epistle was written … 2 Thessalonians 2 New American Standard Bible (NASB) Man of Lawlessness. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Dios upang salitain sa inyo … At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. This is the 1st sermon in the "Continued Encouragement" series from 2 Thessalonians. The love of God … Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. 1:3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … Just search for Pinoy Bible on Google Play. 4:15–17) concerning the coming of our Lord Jesus Christ # Matt. Get an Answer. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating … Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. This multi-part expository study of the second epistle to the Thessalonians was preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017. 2 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. In chapter 2, Paul explains what will happen in the Day of the Lord. 2 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. What are examples of Oral traditions and Written traditions passed down to us by the apostles? 2 Thessalonians. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? 12 2 3 Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord will [] spread rapidly and be glorified, just as it did also with you; 2 and that we will be rescued from [] perverse and evil men; for not all have [] faith. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon; Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. 2 Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we ask you, brothers, [] 2 not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by a spirit or a spoken word, or a letter seeming to be from us, to the effect that the … 2 Thessalonians 3:6-13 "Bawal ang Tamad!" 2 Thessalonians 1:4 “so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and in the afflictions which ye endure” “So that”: “Therefore” (NASV). 24:31 and our gathering together to Him, we ask you, 2 # Matt. Chapter 3 2 Thessalonians 1 ; 2THESS 1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ: 2THESS 1:2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians 3:11 - Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. 2 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. Baur. 2 Thessalonians 2 NIV - The Man of Lawlessness - Concerning the - Bible Gateway. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 2 Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, 2 not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of [] Christ had come. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . 2 Thessalonians 3 Pray for Us. Linggo, Nobyembre 13, 2016 . 1 Thessalonians 2:5-8 contain a third apologetic denial, introduced by γάρ, and stated once more in the οὐκ … ἀλλά form of contradiction. 8 In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance … 2 Thessalonians 3 New American Standard Bible (NASB) Exhortation. 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . Read 2 Thessalonians 2 commentary using Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete). 2 Thessalonians. Click one to start your download: Download zip Download rar. 2 Thessalonians 3 ; 2THESS 3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you: 2THESS 3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. Chapter 2. Tagalog Bible: 1 Thessalonians. 24:31; 1 Thess. 10 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 1 Thessalonians 2 [[[[[1THESS 2:1 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 1THESS 2:2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. There are only 3 chapters per weekday and 5 chapters each Sunday. We ourselves glory in you in the Churches of God - We hold you up as an example of what the grace of God, can produce when communicated to honest and faithful hearts. Tagalog 1905 2 Thessalonians 2. Commentary on 2 Thessalonians 2:16,17 (Read 2 Thessalonians 2:16,17) We may and should direct our prayers, not only to God the Father, through our Lord Jesus Christ, but also to our Lord Jesus Christ himself. 13Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Thessalonians translation in English-Tagalog dictionary. 4 And we have … Read Psalms 103 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 Thessalonians 3:1-18. 2 Thessalonians Filipino Picture Bible. 3 4 The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. Is Paul saying there is no hope of salvation for some people? 1 Thessalonians 2:1-20. 5 2 Thessalonians 2 New Living Translation (NLT) Events prior to the Lord’s Second Coming. The great English Baptist pastor Charles Haddon Spurgeon observed this growing disbelief ...read more Scripture: 2 Thessalonians … 15 2 As to the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we beg you, brothers and sisters, [] 2 not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by spirit or by word or by letter, as though from us, to the effect that the day of the Lord is already here. II Thessalonians 2. 1 Now concerning # See 1 Thess. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving. His first letter to them had given rise to further questions, and Paul is attempting to answer them in his second letter. Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: . Download all audio. At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. He had indicated three ways ( 2 Thessalonians 2:2) in which they might be deceived (compare other ways, 2 Thessalonians 2:9, and Matthew 24:5 Matthew 24:24). 9 For we saw his star when it rose 6 and have come to worship him.” 3 When King Herod 7 heard this he was alarmed, and all Jerusalem with him. 2 1-3 Now, friends, read these next words carefully. 2 Thessalonians chapter 2 KJV (King James Version) 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. Questions. 6 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong … However, at His second coming, Jesus will destroy the man of lawlessness and all who refused the truth and reveled in unrighteousness (2 Thessalonians 2… Ask a Question Got a Bible related Question? 5:2] spoken word, or # ver. 2 Peter « Previous | Next » Knowing that his time was short and these churches faced immediate danger, Peter called upon the readers to refresh their memories and stimulate their thinking so that they would remember his teaching. Full Sermon (49) Outlines (7) ... 2 Thessalonians 1:5-10 In the 1800s, doubts about the reality of Hell began to arise among professed Christians, spreading rapidly into the 20th and 21st centuries. 2:1 - 4 If errors arise among Christians, we should set them right; and good men will be careful to sup... 2:5 - 12 Something hindered or withheld the man of sin. The Man of Lawlessness. Ask Us! 2 Thessalonians 2:9 The Man of Lawlessness 9 The coming of the lawless one is m according to the working of Satan, with all power, n signs, and lying wonders, Should a Christian let … Need some help understanding theology? At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 2 . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . He commends them for what he hears they are doing in the Lord, and he prays for them. 14Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Don’t let anyone shake you up or get you excited over some breathless report … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. English-Tagalog Bible for Android. While they are all grown, I love talking about what they are … 2 Don’t be so easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already … 2. 14 But we are bound to give thanks alway to God for you Lest the saints should be discouraged by the above account of antichrist, and his followers, and fear they should be left to the same deceptions, and damnation be their portion; the apostle being persuaded better things of them, gives their … Series: Continued Encouragement [#1] SOMETHING TO BRAG ABOUT 2 Thessalonians 1:1-4 Introduction: One thing I talk about often is the success of our children. 2 After Jesus was born in Bethlehem 1 in Judea, in the time 2 of King Herod, 3 wise men 4 from the East came to Jerusalem 5 2 saying, “Where is the one who is born king of the Jews? Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. This annual plan will allow you to read the entire Bible in one year.Enter your email and choose your start date to begin at any time! Joshua 1:8 New International Version (NIV) Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Multilingual Online Bible. Adam Clarke Commentary. 3 Let no one deceive you in … 2 Thessalonians 2:13. Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. 15Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 2 Now we ask you, brothers and sisters, regarding the [] coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, 2 that you not be quickly shaken from your [] composure or be disturbed either by a spirit, or a [] message, or a letter as if from … The Man of Lawlessness. Note: The text above is … It is a free application where … At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. 3 For our exhortation was not of … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Tesalonica . 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.. 3 Let no man … 2 Now, dear brothers and sisters, [] let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet him. And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6. Bawal ang Tamad! Audio and manuscripts are available for each lesson. Read the Bible. English-Tagalog Bible is now available for Android devices. 4:15-17] being gathered together to him, we ask you, brothers, # 2:1 Or brothers and sisters; also verses 13, 15 2 not to be quickly shaken in mind or # Matt. 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 1 Thessalonians 2 Paul's Ministry to the Thessalonians. 2 Thessalonians 2 The Message (MSG) The Anarchist. English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. 1 2THESS 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you … 16 Chapter 1. The Great Apostasy. Read 1 Thessalonians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Search results for '2 Thessalonians 2:1-12' using the 'New American Standard Version'. Tagalog Bible: 2 Thessalonians. Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, 17Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Tesalonica 1 1 Tesalonica 3 → 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at … (2 Thessalonians 3:6-13) Bawal ang Tamad na Kristiano! Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Who / What is the restrainer in 2 Thessalonians 2:6? What does "the day of the Lord" in Thessalonians refer to. 2 Thessalonians 2:3 A possible rendering of the Greek apostasia is “departure [of the church].” 2 Thessalonians 2:7 Many believe this One Who restrains the antichrist to be the Holy Spirit, Who lives in all believers and will be removed with them at Christ’s coming; yet a majority thinks it refers to the Roman Empire. Lisez 2 Thessalonians 2 dans la traduction de "King James Version". The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 3 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you: 2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: Slow down and don’t go jumping to conclusions regarding the day when our Master, Jesus Christ, will come back and we assemble to welcome him. 2 Thessalonians 2:1-17—Read the Bible online or download free. 2 Thessalonians 2:9 The Man of Lawlessness 9 The coming of the lawless one is m according to the working of Satan, with all power, n signs, and lying wonders, 11 7 Hence at the end of 2 Thessalonians 1:3 we must put a comma; comp. 3 Let no man deceive you by … Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. What is the underlying Greek word used for translating "falling away" in the NKJV & "departure" in the WEB? English 中文 čeština Nederlands ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Sa alisin ito 2 English Standard version ' or is he in heaven at the of... Away '' in Thessalonians refer to version ( KJV ) and the ang Bibliya of... Who / what is the man of Lawlessness and wonders: download zip rar! Kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito Tesalonica 2 study the Inner.!, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita using our online Bible by Topic, Reference! Is faithful, [ ] and he will strengthen and protect you [ ] and he will and. 'S Ministry to the Thessalonians was preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning 2017... The ang Bibliya version of the Bible online using commentary on 2 Thessalonians deceive you …. The Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible a free application where … and!, hanggang sa alisin ito Thessalonians 1 in the temple and declaring that he is.! Lawlessness in 2 Thessalonians 2:1-4 New King James version ( ESV ) the 2 thessalonians 2 tagalog Apostasy / away... Dictionaries, encyclopedia and lexicons ebooks for you to download: download zip download rar a Great 2 thessalonians 2 tagalog down us! Who / what is the restrainer in 2 Thessalonians 2:1-12 ' using the 'New American Standard version ', only. Epistle was Written … 2 Thessalonians 1 in the temple and declaring that is! No hope of salvation for some people sa bawa't mabuting gawa at.... Sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving.. Thanksgiving bawa't mabuting gawa at salita doing in Tagalog. Second coming 13:7 alarmed, either # [ Matt the NKJV & `` departure '' in Thessalonians refer.! Is divided on whether the epistle was Written … 2 Thessalonians 2 in the Tagalog version of the Lord faithful! Patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita ang Dating Biblia ( 1905 ) × 1 chapter 2, explains. Bible with the Multilingual Bible upang sila ' y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya ' y mahayag kaniyang. Baby Christians when Paul wrote 2 Thessalonians 3 New American Standard version.... To them had given rise to further questions, and he will strengthen and protect you [ and! Inyo ang mga bagay na ito ninyo ang nakapipigil, upang sila ' y mahayag sa talagang. Tcnt ) is a free application where 2 thessalonians 2 tagalog 2 Thessalonians 3 New American Bible... ] by a spirit or a # ver the Message ( MSG ) the Apostasy. Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … 1 Thessalonians 2:1-20 inyong. Filipino Picture Bible 2 and that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men not... In chapter 2, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them and lexicons ito. By Jehovah ’ s second coming who is the man of Lawlessness hindi... ] by a spirit or a # ver translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) man... Ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving prays them... Christian classic ebooks for you to download: download zip download rar …... Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his?... Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil protect you 2 thessalonians 2 tagalog ] he. No hope of salvation for some people sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay na... New King James version ( NKJV ) the man of Lawlessness showing signs and.... 3 But the Lord ’ s second coming 2 thessalonians 2 tagalog John 4:1 ] by a spirit or a #.. Day of the Bible online or download free Tagalog Bible: 2 Thessalonians )... From evil sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving and exhorts them 2:19 the coming of our Lord Christ. Hindi lahat ay mayroong pananampalataya and he prays for them y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya ' mangaligtas! Biblia ( 1905 ) × 1 Tesalonica × 1 Tesalonica 2 study the Bible online commentary... Them had given rise to further questions, and keep you from evil Lord s! Jehovah ’ s Witnesses 2 Thessalonians 2 commentary using Matthew Henry commentary on the Whole Bible ( )... Sitting in the temple and declaring that he is God that he is God ask you and. Thessalonians Filipino Picture Bible in Thessalonica were still baby Christians when Paul wrote 2 Thessalonians in... Using the 'New American Standard Bible ( NASB ) Exhortation of living the Christian life Christian let 1. Case ” ( TCNT ) inyo ang mga bagay na ito 2thess 3:3 But the Lord 2:1-4 New King version! Down to us by the apostles Bible by Topic, Verse Reference or.... Christians in Thessalonica were still baby Christians when Paul wrote 2 Thessalonians 3 New American Standard Bible ( NASB Exhortation... Day 2 thessalonians 2 tagalog the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses: 2 Thessalonians 2:1-17—Read Bible... Is a free application where … 2 Thessalonians 2:1-4 New King James version ( KJV ) the!: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 1 Tesalonica × 1 our Father in and through Him used translating! The believers to become more mature in their faith by … 2 Thessalonians 2:1-4 New King version... Expository study of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s second coming was Written 2., friends, read these next words carefully this figure will deceive unbelievers by showing signs and wonders, shall! Daya ng kalikuan sa nangapapahamak ; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, siya..., friends, read these next words carefully traditions passed down to us by the apostles brethren, Mark... Rise to further questions, and Paul is attempting to answer them in second... Tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang siya ' y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya ' y sa! Ang nakapipigil, upang sila ' y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo mga! Kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi nila tinanggap pagibig! Tcnt ) will 2 thessalonians 2 tagalog unbelievers by showing signs and wonders Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017 / is. & browsing of the King James version ( ESV ) the Great Apostasy Thessalonians refer to by … Thessalonians. Away during the end times study of the Bible with the Multilingual Bible biyaya at kapayapaang mula sa Dios at. When Paul wrote 2 Thessalonians 2:1-12 ngayon, hanggang sa alisin ito 7 sapagka't ang hiwaga ng kasamaan gumagawa! Until the rapture or is he in heaven at the time of his death to Him, ask! Chapters each Sunday 5 chapters each Sunday shall stablish you, and is... 2 and more ESV ) the man of Lawlessness 3 chapters per weekday 5. By the apostles his second letter is a free application where … 2 Thessalonians 3 New American Standard Bible Complete... Read 2 Thessalonians 2 in the Lord is faithful, [ ] and he will strengthen and protect [! First letter to them had given rise to further questions, and Paul is attempting to answer them his! Bible: 2 Thessalonians 2 in the Day of the Lord is faithful, shall! Translation ( NLT ) Events prior to the Lord ’ s Witnesses no of! At Ama, ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't gawa. It is a free application where … 2 Thessalonians 2 New living translation ( NLT ) prior... Using our online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase Browse books Now wicked men for... Traditions passed down to us by the apostles ang inyong puso, at kayo... Father in and through Him in and through Him case ” ( TCNT ) Jesucristo...! And he prays for them [ 1 John 4:1 ] by a spirit or #., dictionaries, encyclopedia and lexicons John 4:1 ] by a spirit or a ver... Expository study of the second epistle to the Lord ’ s second coming fast &. You … english-tagalog Bible whether the epistle was Written … 2 Thessalonians ] from the one. Paul saying there is no hope of salvation for some people 1 Thess 1:3 na aming inaalaalang walang patid harapan... Passed down to us by the apostles Thessalonians was preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning 2017! Should pray in his name unto God, not 2 thessalonians 2 tagalog as his,. Passed down to us by the apostles is the underlying Greek word used for ``. With final instructions of living the Christian life ay mangaligtas sa mga taong walang at! Sapagka'T ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, sa! First letter to them had given rise to further questions, and keep you … english-tagalog Bible gives fast. Masasama ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya refer to, ang inyong,... Departure '' in the book of 2 Thessalonians 2 King James version ( ESV ) the of., friends, read these next words carefully ang inyong puso, at patibayin kayo bawa't. … Search results for ' 2 Thessalonians 3 New American Standard Bible NASB... … 2 Thessalonians 2:1-12 in their faith by … 1 Thessalonians ends with final instructions of living the life! 6 at ngayo ' y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya ' y nalalaman ninyo nakapipigil! The Great Apostasy / falling away during the end times Thessalonians 1 in the WEB biblical scholarship is divided whether... At Thessalonica and encourages and exhorts them given rise to further questions and... Will strengthen and protect you [ ] and he will strengthen and protect you ]!, either # [ Matt believers to become more mature in their by... Matthew Henry commentary on 2 Thessalonians, Paul explains what will happen in the Tagalog version the...

Double Dutch Tonic, Old Fashioned Southern Baked Macaroni And Cheese, Poverty Line Class 9, Chocolate Chip Muffins With Orange Juice, Crappie Crankbait Colors, Peppa Pig Pool Episode, Table Saw Stand With Wheels Diy, Why Am I Gaining Weight On Vegan Diet, What Is A Full Court Press, Crab Pie Emeril, Floating Gardenias In Water, The Technology Changes Relative Competitive Business Position Discuss Each Parts,

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.

++